ARMA PANEL SAN VE TİC A.Ş KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikaları

Sayın Müşterilerimiz, İş ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; Arma panel san ve tic a.ş olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
Şirket’teki tüm bilgi varlıkları ve kişisel veriler bu prosedür kapsamındadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Arma panel san ve tic a.ş ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca arma panel san ve tic a.ş ile aranızda sözleşme kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyeti adına tarafınızca paylaşılan Kişisel Verileriniz, Arma panel san ve tic a.ş tarafından  işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.
Yanı sıra Arma panel san ve tic a.ş tarafından yapılan çeşitli etkinliklerde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında basılı formların tarafınızca doldurulması suretiyle kişisel verileriniz toplanmakta ve açık rızanız kapsamında bu veriler işlenmektedir. Etkinlik formlarımız ekinde aydınlatma metinlerimiz ve izin belgelerimiz tarafınıza fiziki olarak sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Ticari /sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek
 • Ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında doğan mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek
 • Hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Siparişlerin tedarik sürecinin yürütülmesi
 • Siparişlerle ilgili müşterilerle/bayilerle/satış noktalarıyla iletişime geçilmesi
 • Sanal mağaza üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi
 • Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek
 • Pazarlama ve promosyon faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerimizi müşteri özelinde geliştirmek, müşterilere özgülemek, müşteri memnuniyeti faaliyetleri yürüterek müşterilerimize özel günlerde hediye göndermek ve Hizmet, ürün ve fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi arma panel san ve tic a.ş internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte, 2.organize sanayi bölgesi 1 cad no 11 Şanlıurfa / Türkiye adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü kanalıyla, veya bir kopyasını güvenli elektronik imzalı olarak armapanel@hs01.kep.tr  adresi vasıtasıyla arma panel san ve tic a.ş’e iletebilirsiniz